ŁÓDZKIE

Przestrzeń końca czasu_łódzkie

Digitalizacja i inwentaryzacja dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej – kirkut.

Celem zadania jest wykonanie pierwszego etapu inwentaryzacji cmentarza żydowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 roku. W wyniku tej inwentaryzacji zostanie opracowany plan inwentaryzacji, harmonogram prac.

Cele bezpośrednie: zinwentaryzowanie i udokumentowanie zachowanych nagrobków w kolejnych etapach realizacji zadania przewidzianych na lata 2020-2022, stworzenie bazy danych.

Cele pośrednie projektu: poprawa stanu zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego Żydów, poszerzenie wiedzy związanej z tradycyjną kulturą polskich Żydów, efektywna ochrona i popularyzacja historycznego dziedzictwa żydowskiego, popularyzacja żydowskiej sztuki sepulkralnej, zachowanie i rozwój tożsamości żydowskiej.

Rezultaty realizacji projektu: podtrzymany zostanie przekaz międzypokoleniowy kultury żydowskiej, zwiększy się wiedza na temat tradycji i kultury żydowskiej, ułatwione będą poszukiwania genealogiczne i poszukiwania grobów bliskich osób, zwiększy się wiedza na temat stopnia zachowania obiektów, stworzona będzie dokumentacja obiektów klasyfikujących się do objęcia ochroną, zostanie uporządkowana dokumentacja archiwalna (dokumenty cmentarza żydowskiego w Łodzi w większości zachowała się), zebrane materiały (rekordy – zdjęcie, opis, informacja z archiwum w oryginalnym zapisie – skan i tłumaczeniu) zostaną umieszczone w przestrzeni wirtualnej.

« 2 z 3 »

 

Projekt „Przestrzeń końca czasu. Digitalizacja i inwentaryzacja  dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej” współfinansowany jest z Programów Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.