PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

2020

Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego w Piotrkowie Trybunalskim (2020 rok)

Zgodnie z założeniem projektu „Przestrzeń końca czasu. Digitalizacja i inwentaryzacja dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej” przeprowadzono inwentaryzację cmentarza żydowskiego w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Spacerowa 93).

Cmentarz założony został w latach 1791-1792 i zajmuje teren ponad 3 5 hektara, na którym zachowało się około trzech tysięcy nagrobków. Nekropolia otoczona jest ceglanym murem. Na uwagę zasługują zrekonstruowane ohele cadyków m.in. Chaima Dawida Bernharda (1758-1858) oraz zbiorowe mogiły ofiar Holokaustu. W grudniu 1989 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków.

W sumie stworzono dokumentację 100 obiektów – zachowanych macew. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym >>raportem<< 

 

 


 

2019

Przestrzeń końca czasu_łódzkie

Digitalizacja i inwentaryzacja dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej – kirkut.

Celem zadania jest wykonanie pierwszego etapu inwentaryzacji cmentarza żydowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w 2019 roku. W wyniku tej inwentaryzacji zostanie opracowany plan inwentaryzacji, harmonogram prac.

Cele bezpośrednie: zinwentaryzowanie i udokumentowanie zachowanych nagrobków w kolejnych etapach realizacji zadania przewidzianych na lata 2020-2022, stworzenie bazy danych.

Cele pośrednie projektu: poprawa stanu zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego Żydów, poszerzenie wiedzy związanej z tradycyjną kulturą polskich Żydów, efektywna ochrona i popularyzacja historycznego dziedzictwa żydowskiego, popularyzacja żydowskiej sztuki sepulkralnej, zachowanie i rozwój tożsamości żydowskiej.

Rezultaty realizacji projektu: podtrzymany zostanie przekaz międzypokoleniowy kultury żydowskiej, zwiększy się wiedza na temat tradycji i kultury żydowskiej, ułatwione będą poszukiwania genealogiczne i poszukiwania grobów bliskich osób, zwiększy się wiedza na temat stopnia zachowania obiektów, stworzona będzie dokumentacja obiektów klasyfikujących się do objęcia ochroną, zostanie uporządkowana dokumentacja archiwalna (dokumenty cmentarza żydowskiego w Łodzi w większości zachowała się), zebrane materiały (rekordy – zdjęcie, opis, informacja z archiwum w oryginalnym zapisie – skan i tłumaczeniu) zostaną umieszczone w przestrzeni wirtualnej.

« 3 z 3 »

Projekt „Przestrzeń końca czasu. Digitalizacja i inwentaryzacja  dziedzictwa materialnego kultury żydowskiej” współfinansowany jest z Programów Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.